Mikroregion se zapojil do projektu MAP

MOST Vysočiny, o.p.s. zahájila 1.5.2016 realizaci projektu "Tvorba Místního akčního plánu rozvoje vzdělávání na území ORP Velké Meziříčí", reg. č. žádosti CZ.02.3.68/0.0/0.0/15_005/0000406.

Finančním partnerem projektu je Mikroregion Velkomeziříčsko-Bítešsko.Manažerka mikroregionu, JUDr.Diana Kutnerová, je členkou administrativního i odborného týmu projektu.

V Řídícím výboru projektu zastupuje mikroregion Ing.Jiří Servít,člen Rady MR VMB, starosta městyse Měřín. Členy ˇŘídícího výboru jsou rovněž Pavla Krejzlová, starostka obce Netín a Ing.Karel Dvořák, starosta obce Ruda.


Projekt je realizován na základě výzvy Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy Místní akční plány rozvoje vzdělávání v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj, vzdělávání, číslo: 02_15_005.

Co je Místní akční plán rozvoje vzdělávání (dále MAP)?

MAP je Místní akční plán vzdělávání, který bude prioritně zaměřen na rozvoj kvalitního a inkluzivního vzdělávání dětí a žáků do 15 let. Zahrnuje oblasti včasné péče, předškolního a základního vzdělávání, zájmového a neformálního vzdělávání.

Hlavním cílem projektu je vybudování udržitelného systému komunikace mezi aktéry, kteří ovlivňují vzdělávání v území, tzn. společné informování, vzdělávání a plánování partnerských aktivit pro řešení místně specifických problémů a potřeb. Aktéři, tedy představitelé samospráv, ředitelé školských zařízení, učitelé, rodiče a zástupci neziskových organizací společně vytvoří koncepci, na jejímž základě budou spolupracovat a využívat možnosti a kapacity tak, aby přispěli ke kvalitnějšímu vzdělávání na našem území. Cílem je rovněž podpora místních lídrů a odborníků ve vzdělávání.

Místní akční plány vzdělávání jsou součástí tzv. akce KLIMA, která je soustavou aktivit jdoucích napříč specifickými cíli MŠMT. KLIMA zahrnuje podstatné složky kvality škol, kterými jsou:

Kultura učení, Leadership, Inkluze, Metodická podpora učitele (Mentoring), Aktivizující formy učení.

Místní akční plán rozvoje vzdělávání bude ve výsledku obsahovat tři povinná témata:

 • Předškolní vzdělávání a péče: dostupnost - inkluze - kvalita.
 • Čtenářská a matematická gramotnost v základním vzdělávání.
 • Inkluzivní vzdělávání a podpora dětí a žáků ohrožených školním neúspěchem.

Doporučená opatření MAP budou následně podkladem pro upřesnění krajských akčních plánů:

 • Rozvoj podnikavosti a iniciativy dětí a žáků.
 • Rozvoj kompetencí dětí a žáků v polytechnickém vzdělávání.
 • Kariérové poradenství v základních školách.

Dále je možné přidat průřezová a volitelná témata. Obsahem plánovaných aktivit mlže být:

 • Rozvoj digitálních kompetencí dětí a žáků.
 • Rozvoj kompetencí dětí a žáků pro aktivní používání cizího jazyka.
 • Rozvoj sociálních a občanských kompetencí dětí a žáků.
 • Rozvoj kulturního povědomí a vyjádření dětí a žáků.
 • Investice do rozvoje kapacit základních škol.
 • Aktivity související se vzděláváním mimo OP VVV a IROP.

Zapojení škol do projektu MAP je žádoucí s ohledem na uvedené návaznosti na další strategie a především možnosti financování z operačních programů v programovém období 2014-2020 jednotlivých projektů na rozvoj vzdělávání dětí a žáků včetně vzdělávací infrastruktury. Projekty financované z IROP na vzdělávací infrastrukturu mají jednoznačnou podmínku zapojení do MAP a v rámci projektů na rozvoj vzdělávání z OP VVV je možno na základě zpracování MAP v regionu ovlivňovat a plánovat zaměření výzev v režimu tzv. šablon (zjednodušeného vykazování).

Očekávané výstupy MAP

Očekávaným výstupem místního akčního plánu je dohoda o prioritách vzdělávací politiky v území, tzv. Strategicky rámec MAP do roku 2023, a dále soubor aktivit, ve kterých se navrhují konkrétní řešení místních problémů v dohodnutých prioritách. Do aktivit naplánovaných v MAP patří i návrh jednoduchých aktivit, které přispějí ke zkvalitnění koordinace a spolupráce v zájmu dětí a žáků, kde jsou nároky na financování velmi malé.

Všichni ti, kterým záleží na budoucnosti dětí, a jejich vzdělávání, se mohou podílet na vzniku Místního akčního plánu. Způsobů zapojení je celá řada od sdílení informací emailem, přes pasivní účast v publiku na setkáních nebo v ideálním případě aktivním ovlivňováním celého procesu v rámci tematických pracovních skupin a konkrétní spoluprací na vybraných úkolech například v rámci přenosu dobrých praxí. Pracovní skupiny budou složené ze zástupců ředitelů a zřizovatelů škol a dalších vzdělávacích subjektů, rodičů i veřejnosti. Do projektu se může zapojit prakticky každý, kdo má o oblast vzdělávání zájem. Pro bližší informace kontaktuje manažera projektu Mgr. Naděždu Jašovou, jasova@masmost.cz.


Více informací k MAP lze najít na stránkách řídícího orgánu - MŠMT - www.msmt.cz a zároveň na webových stránkách Národní sítě MAS - http://nsmascr.cz/map-dotazy/.


Realizace projektu - aktivity
5. 10. 2015První informační setkání ředitelů škol a jejich zřizovatelů k tvorbě MAP
4. 2. 2016Podání žádosti o podporu projektu MAP
1. 5. 2016Zahájení realizace projektu MAP
4, 5 /2016Oslovení povinných zástupců o možnosti zapojení do činnosti Řídícího výboru MAP
27. 5. 2016Zveřejnění výsledku hodnocení Výběrové komise k financování projektu
5 /2016Účast na seminářích MŠMT
6. 6. 2016Ustavující zasedání Řídícího výboru
6 /2016Zahájení práce pro tvorbu analytické části plánu MAP

Další informace budou průběžně doplňovány.


Strategický rámes MAP

Dne 29.9.2016 schválil Řísící výbor MAP strategický rámec MAP - viz příloha.

Strategický rámec MAP