Mikroregion se zapojil do projektu MAP - úvod

MOST Vysočiny, o.p.s. zahájila 1.5.2016 realizaci projektu "Tvorba Místního akčního plánu rozvoje vzdělávání na území ORP Velké Meziříčí", reg. č. žádosti CZ.02.3.68/0.0/0.0/15_005/0000406.

 

Finančním partnerem projektu je Mikroregion Velkomeziříčsko-Bítešsko.Manažerka mikroregionu, JUDr.Diana Kutnerová, je členkou administrativního i odborného týmu projektu.

V Řídícím výboru projektu zastupuje mikroregion Ing.Jiří Servít,člen Rady MR VMB,  starosta městyse Měřín. Členy ˇŘídícího výboru jsou rovněž Pavla Krejzlová, starostka obce Netín a Ing.Karel Dvořák, starosta obce Ruda.

 

 

Projekt je realizován na základě výzvy Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy Místní akční plány rozvoje vzdělávání v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj, vzdělávání, číslo: 02_15_005.

Co je Místní akční plán rozvoje vzdělávání (dále MAP)?

MAP je Místní akční plán vzdělávání, který bude prioritně zaměřen na rozvoj kvalitního a inkluzivního vzdělávání dětí a žáků do 15 let. Zahrnuje oblasti včasné péče, předškolního a základního vzdělávání, zájmového a neformálního vzdělávání.

Hlavním cílem projektu je vybudování udržitelného systému komunikace mezi aktéry, kteří ovlivňují vzdělávání v území, tzn. společné informování, vzdělávání a plánování partnerských aktivit pro řešení místně specifických problémů a potřeb. Aktéři, tedy představitelé samospráv, ředitelé školských zařízení, učitelé, rodiče a zástupci neziskových organizací společně vytvoří koncepci, na jejímž základě budou spolupracovat a využívat možnosti a kapacity tak, aby přispěli ke kvalitnějšímu vzdělávání na našem území. Cílem je rovněž podpora místních lídrů a odborníků ve vzdělávání.

Místní akční plány vzdělávání jsou součástí tzv. akce KLIMA, která je soustavou aktivit jdoucích napříč specifickými cíli MŠMT. KLIMA zahrnuje podstatné složky kvality škol, kterými jsou:

Kultura učení, Leadership, Inkluze, Metodická podpora učitele (Mentoring), Aktivizující formy učení.

Místní akční plán rozvoje vzdělávání bude ve výsledku obsahovat tři povinná témata:

 • Předškolní vzdělávání a péče: dostupnost - inkluze - kvalita,

 • Čtenářská a matematická gramotnost v základním vzdělávání,

 • Inkluzivní vzdělávání a podpora dětí a žáků ohrožených školním neúspěchem,

Doporučená opatření MAP budou následně podkladem pro upřesnění krajských akčních plánů:

 • Rozvoj podnikavosti a iniciativy dětí a žáků,

 • Rozvoj kompetencí dětí a žáků v polytechnickém vzdělávání,

 • Kariérové poradenství v základních školách,

Dále je možné přidat průřezová a volitelná témata. Obsahem plánovaných aktivit mlže být:

 • Rozvoj digitálních kompetencí dětí a žáků,

 • Rozvoj kompetencí dětí a žáků pro aktivní používání cizího jazyka,

 • Rozvoj sociálních a občanských kompetencí dětí a žáků,

 • Rozvoj kulturního povědomí a vyjádření dětí a žáků,

 • Investice do rozvoje kapacit základních škol,

 • Aktivity související se vzděláváním mimo OP VVV a IROP.

Zapojení škol do projektu MAP je žádoucí s ohledem na uvedené návaznosti na další strategie a především možnosti financování z operačních programů v programovém období 2014-2020 jednotlivých projektů na rozvoj vzdělávání dětí a žáků včetně vzdělávací infrastruktury. Projekty financované z IROP na vzdělávací infrastrukturu mají jednoznačnou podmínku zapojení do MAP a v rámci projektů na rozvoj vzdělávání z OP VVV je možno na základě zpracování MAP v regionu ovlivňovat a plánovat zaměření výzev v režimu tzv. šablon (zjednodušeného vykazování).

Očekávané výstupy MAP

Očekávaným výstupem místního akčního plánu je dohoda o prioritách vzdělávací politiky v území, tzv. Strategicky rámec MAP do roku 2023, a dále soubor aktivit, ve kterých se navrhují konkrétní řešení místních problémů v dohodnutých prioritách. Do aktivit naplánovaných v MAP patří i návrh jednoduchých aktivit, které přispějí ke zkvalitnění koordinace a spolupráce v zájmu dětí a žáků, kde jsou nároky na financování velmi malé.

Všichni ti, kterým záleží na budoucnosti dětí, a jejich vzdělávání, se mohou podílet na vzniku Místního akčního plánu. Způsobů zapojení je celá řada od sdílení informací emailem, přes pasivní účast v publiku na setkáních nebo v ideálním případě aktivním ovlivňováním celého procesu v rámci tematických pracovních skupin a konkrétní spoluprací na vybraných úkolech například v rámci přenosu dobrých praxí. Pracovní skupiny budou složené ze zástupců ředitelů a zřizovatelů škol a dalších vzdělávacích subjektů, rodičů i veřejnosti. Do projektu se může zapojit prakticky každý, kdo má o oblast vzdělávání zájem. Pro bližší informace kontaktuje manažera projektu Mgr. Naděždu Jašovou, jasova@masmost.cz.

 

Více informací k MAP lze najít na stránkách řídícího orgánu - MŠMT - www.msmt.cz  a zároveň na webových stránkách Národní sítě MAS - http://nsmascr.cz/map-dotazy/

 

Realizace projektu - aktivity

5.10.2015

První informační setkání ředitelů škol a jejich zřizovatelů k tvorbě MAP

4.2.2016

Podání žádosti o podporu projektu MAP

1.5.2016

Zahájení realizace projektu MAP

4, 5 /2016

Oslovení povinných zástupců o možnosti zapojení do činnosti Řídícího výboru MAP

27.5.2016

Zveřejnění výsledku hodnocení Výběrové komise k financování projektu

5/2016

Účast na seminářích MŠMT

6.6.2016

Ustavující zasedání Řídícího výboru

6/2016

Zahájení práce pro tvorbu analytické části plánu MAP

Další informace budou průběžně doplňovány.

 

 

 

 

 

.

 

 

 

 

 

 

 


 

Kalendář akcí

Aktuality

Zobrazit všechny aktuality...

Zasílání aktualit

Automatické rozesílání aktualit z obce do Vašeho e-mailu. Zasílání lze kdykoliv zrušit kliknutím na tlačítko v doručených zprávách.

(spam ochrana)

Anketa

předchozí ankety

Obce mikroregionu

Další odkazy


 

podpořil Kraj Vysočina


 
DE EN