Základní informace

Mikroregiony jako dobrovolné svazky obcí jsou v současné době významným subjektem, jehož úkolem je ochrana a prosazování společných zájmů, především pak vzájemná spolupráce a koordinovaný postup při komplexním rozvoji a výkonu samostatné působnosti obcí, společná realizace společných projektů a spolupráce v oblasti hospodářského a kulturního života obcí, zviditelňování dotčených oblastí a vytváření podmínek pro ekonomický rozvoj.

Mikroregion je schopen některé zájmy svých členů řešit účinněji než jednotlivá obec.

Společná činnost může směřovat ke zkvalitnění infrastruktury, dobře fungujícímu rozvojovému centru mikroregionu, mimoškolnímu vzdělávání, do aktivizačních programů pro seniory, do rozvoje cestovního ruchu a malého a středního podnikání apod.

Dobrovolný svazek obcí Mikroregion Velkomeziříčsko-Bítešsko byl založen v roce 2004 54 obcemi. V současné době má mikroregion 57 členských obcí.

Nejvyšším orgánem svazku je Valná hromada, kterou tvoří zástupci členských obcí. Dalším orgánem je Rada mikroregionu, která má 11 členů. V čele svazku je předseda a2 místopředsedové.

V roce 2005 se mikroregionu podařilo získat dotace z evropských zdrojů, kterými podpořil v rámci svého projektu MOSt do Evropy I 10 projektů (3 x soukromý sektor, 7x veřejný sektor) v hodnotě 5,100 mil. Kč.

V roce 2006 pak podpořil v rámci projektu MOST do Evropy II opět 10projektů částkou 6,623 mil.Kč.

V období let 2007 - 2010 navázal MR na 2 již realizované projekty, a to Studie značení cyklotras (r. 2005) a Realizace značení cyklostras ( r. 2006).

V roce 2008 byl realizován projekt, k jehož výstupům patřily tiskové propagační materiály o členských obcích mikroregionu v češtině, angličtině a němčině, dále turistický webový portál.

Celkové náklady projektu činily 801 775,80 Kč, dotace činila 720 234,50 Kč.

V roce 2008 byl ukončen dlouhodobý projekt, týkající se tvorby Komunitního plánu sociálních služeb v mikroregionu a Katalogu poskytovatelů sociálních služeb.

V roce 2009 se mikroregion zapojil do prací na vybudování míst Czech Point v obcích, a to především pomocí obcím při výběrových řízeních na dodavatele technických zařízení.

V roce 2011 byl realizován projektu na podporu cykloturistiky. Výstupem projektu bylo 70 tis.ks cyklomap s texty v němčině, angličtině a češtině a doplnění webového portálu mikroregionu o stránky věnované cykloturistice.

Celková hodnota projektu: 342 492,-Kč
Výše dotace: 300 155,- Kč

V roce 2011 ZZS Kraje Vysočina požádal členské obce Mikroregionu Velkomeziříčsko-Bítešsko o finanční příspěvek na zakoupení přístroje LUCAS pro vybavení sanitky ZZS.

Finanční dar na vybavení sanitky ve Velkém Meziříčí poskytlo 33 členských obcí- celkem 252 166,- Kč.

Cena přístroje : 269.830,- Kč.

V roce 2013 postupovaly obce mikroregionu společně při zajišťování průkazů energetické náročnosti budov

Nejnovějším a zatím posledním společným projektem obcí mikroregionu je společný nákup energií na burze. Pro rok 2014 nakoupilo energie celkem 53 subjektů, členských obcí a jejich příspěvkových organizací. Celková úspora finančních prostředků při nákupu činila 2 739 837 Kč.