Mikroregion se zapojil do projektu MAP - úvod

MOST Vysočiny, o.p.s. zahájila 1.5.2016 realizaci projektu "Tvorba Místního akčního plánu rozvoje vzdělávání na území ORP Velké Meziříčí", reg. č. žádosti CZ.02.3.68/0.0/0.0/15_005/0000406.

 

Finančním partnerem projektu je Mikroregion Velkomeziříčsko-Bítešsko.Manažerka mikroregionu, JUDr.Diana Kutnerová, je členkou administrativního i odborného týmu projektu.

V Řídícím výboru projektu zastupuje mikroregion Ing.Jiří Servít,člen Rady MR VMB,  starosta městyse Měřín. Členy ˇŘídícího výboru jsou rovněž Pavla Krejzlová, starostka obce Netín a Ing.Karel Dvořák, starosta obce Ruda.

 

 

Projekt je realizován na základě výzvy Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy Místní akční plány rozvoje vzdělávání v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj, vzdělávání, číslo: 02_15_005.

Co je Místní akční plán rozvoje vzdělávání (dále MAP)?

MAP je Místní akční plán vzdělávání, který bude prioritně zaměřen na rozvoj kvalitního a inkluzivního vzdělávání dětí a žáků do 15 let. Zahrnuje oblasti včasné péče, předškolního a základního vzdělávání, zájmového a neformálního vzdělávání.

Hlavním cílem projektu je vybudování udržitelného systému komunikace mezi aktéry, kteří ovlivňují vzdělávání v území, tzn. společné informování, vzdělávání a plánování partnerských aktivit pro řešení místně specifických problémů a potřeb. Aktéři, tedy představitelé samospráv, ředitelé školských zařízení, učitelé, rodiče a zástupci neziskových organizací společně vytvoří koncepci, na jejímž základě budou spolupracovat a využívat možnosti a kapacity tak, aby přispěli ke kvalitnějšímu vzdělávání na našem území. Cílem je rovněž podpora místních lídrů a odborníků ve vzdělávání.

Místní akční plány vzdělávání jsou součástí tzv. akce KLIMA, která je soustavou aktivit jdoucích napříč specifickými cíli MŠMT. KLIMA zahrnuje podstatné složky kvality škol, kterými jsou:

Kultura učení, Leadership, Inkluze, Metodická podpora učitele (Mentoring), Aktivizující formy učení.

Místní akční plán rozvoje vzdělávání bude ve výsledku obsahovat tři povinná témata:

 • Předškolní vzdělávání a péče: dostupnost - inkluze - kvalita,

 • Čtenářská a matematická gramotnost v základním vzdělávání,

 • Inkluzivní vzdělávání a podpora dětí a žáků ohrožených školním neúspěchem,

Doporučená opatření MAP budou následně podkladem pro upřesnění krajských akčních plánů:

 • Rozvoj podnikavosti a iniciativy dětí a žáků,

 • Rozvoj kompetencí dětí a žáků v polytechnickém vzdělávání,

 • Kariérové poradenství v základních školách,

Dále je možné přidat průřezová a volitelná témata. Obsahem plánovaných aktivit mlže být:

 • Rozvoj digitálních kompetencí dětí a žáků,

 • Rozvoj kompetencí dětí a žáků pro aktivní používání cizího jazyka,

 • Rozvoj sociálních a občanských kompetencí dětí a žáků,

 • Rozvoj kulturního povědomí a vyjádření dětí a žáků,

 • Investice do rozvoje kapacit základních škol,

 • Aktivity související se vzděláváním mimo OP VVV a IROP.

Zapojení škol do projektu MAP je žádoucí s ohledem na uvedené návaznosti na další strategie a především možnosti financování z operačních programů v programovém období 2014-2020 jednotlivých projektů na rozvoj vzdělávání dětí a žáků včetně vzdělávací infrastruktury. Projekty financované z IROP na vzdělávací infrastrukturu mají jednoznačnou podmínku zapojení do MAP a v rámci projektů na rozvoj vzdělávání z OP VVV je možno na základě zpracování MAP v regionu ovlivňovat a plánovat zaměření výzev v režimu tzv. šablon (zjednodušeného vykazování).

Očekávané výstupy MAP

Očekávaným výstupem místního akčního plánu je dohoda o prioritách vzdělávací politiky v území, tzv. Strategicky rámec MAP do roku 2023, a dále soubor aktivit, ve kterých se navrhují konkrétní řešení místních problémů v dohodnutých prioritách. Do aktivit naplánovaných v MAP patří i návrh jednoduchých aktivit, které přispějí ke zkvalitnění koordinace a spolupráce v zájmu dětí a žáků, kde jsou nároky na financování velmi malé.

Všichni ti, kterým záleží na budoucnosti dětí, a jejich vzdělávání, se mohou podílet na vzniku Místního akčního plánu. Způsobů zapojení je celá řada od sdílení informací emailem, přes pasivní účast v publiku na setkáních nebo v ideálním případě aktivním ovlivňováním celého procesu v rámci tematických pracovních skupin a konkrétní spoluprací na vybraných úkolech například v rámci přenosu dobrých praxí. Pracovní skupiny budou složené ze zástupců ředitelů a zřizovatelů škol a dalších vzdělávacích subjektů, rodičů i veřejnosti. Do projektu se může zapojit prakticky každý, kdo má o oblast vzdělávání zájem. Pro bližší informace kontaktuje manažera projektu Mgr. Naděždu Jašovou, jasova@masmost.cz.

 

Více informací k MAP lze najít na stránkách řídícího orgánu - MŠMT - www.msmt.cz  a zároveň na webových stránkách Národní sítě MAS - http://nsmascr.cz/map-dotazy/

 

Realizace projektu - aktivity

5.10.2015

První informační setkání ředitelů škol a jejich zřizovatelů k tvorbě MAP

4.2.2016

Podání žádosti o podporu projektu MAP

1.5.2016

Zahájení realizace projektu MAP

4, 5 /2016

Oslovení povinných zástupců o možnosti zapojení do činnosti Řídícího výboru MAP

27.5.2016

Zveřejnění výsledku hodnocení Výběrové komise k financování projektu

5/2016

Účast na seminářích MŠMT

6.6.2016

Ustavující zasedání Řídícího výboru

6/2016

Zahájení práce pro tvorbu analytické části plánu MAP

Další informace budou průběžně doplňovány.

 

 

 

 

 

.

 

 

 

 

 

 

 


 

Kalendář akcí

Aktuality

Pozvánka na Valnou hromadu Pozvánka na Valnou hromadu

5.11.2018

doc 67 kB  - Pozvánka na Valnou hromadu MR VMB, listopad 2018 …

Valná hromada Valná hromada

2.5.2018

Pozvánka na Valnou hromadu, která se koná dne 17.5.2018

Valná hromada Mikroregionu VMB Valná hromada Mikroregionu VMB

12.4.2018

Oznámení termínu

Zobrazit všechny aktuality...

Zasílání aktualit

Automatické rozesílání aktualit z obce do Vašeho e-mailu. Zasílání lze kdykoliv zrušit kliknutím na tlačítko v doručených zprávách.

(spam ochrana)

Anketa

předchozí ankety

Obce mikroregionu

Další odkazy


 

turistický portál


 

podpořil Kraj Vysočina


 
DE EN